Zapora w postaci filtrów HEPA będzie skuteczna, jeżeli filtry zostaną w nawiewnikach lub wywiewnikach właściwie zamontowane a montaż zweryfikowany.

Prawidłowy montaż oznacza, że:

 • filtr podczas transportu, rozpakowywania oraz montażu w nawiewniku nie został uszkodzony,
 • nawiewnik, w którym montowany jest filtr nie jest uszkodzony (rozszczelniony), 
 • sposób montażu filtra w nawiewniku jest odpowiedni dla danej klasy filtra,
 • prawidłowość pracy filtr/nawiewnik została zweryfikowana (walidacja).

Nawiewnik z filtrem HEPA to jeden wspólny, połączony układ. Jeden wadliwy element tego układu powoduje negatywny efekt końcowy dla całego systemu.

Jakość nawiewanego powietrza pod względem występowania cząstek stałych weryfikowana jest w trakcie pomiarów odbiorowych (walidacja prospektywna) oraz eksploatacyjnych (rewalidacja). Metodykę badań opisano w normie PN-EN 14644-3:2020-03. Badanie integralności i szczelności osadzenia filtra w nawiewniku jest podstawowym badaniem, bez którego nie powinna pracować żadna instalacja z filtrami HEPA.

W sprawach dotyczących naszego zdrowia w dobie pandemii a także w sytuacjach związanych z funkcjonowaniem w życiu codziennym (korzystanie z kin, teatrów, kawiarni, galerii handlowych) należy pamiętać, że bakterie i wirusy przemieszczając się, korzystają z cząstek stałych jako środka transportu. Zanieczyszczone powietrze zwiększa zdolność przemieszczania się patogenów i zmniejsza zdolność oddziaływania alternatywnych metod oczyszczania.

 

Instalacje wentylacji i klimatyzacji wyposażone w filtry HEPA stanowią skuteczną barierę dla zanieczyszczeń pyłowych i mikrobiologicznych. Istnieje związek pomiędzy jakością powietrza a np.:

 • jakością wytwarzanych materiałów, produktów oraz powodzeniem badań naukowych prowadzonych w pomieszczeniach typu clean room. (farmacja, przemysł medyczny i elektroniczny),
 • bezpieczeństwem personelu (personel aptek szpitalnych, w których wytwarzane są cytostatyki, personel laboratoriów medycznych, biologicznych pracujących z materiałem niebezpiecznym takim jak: bakterie, wirusy w tym SARS-CoV-2),
 • bezpieczeństwem pacjenta (wyższy poziom infekcji, w tym zakażeń miejsc operowanych).

 

Zaniedbania w zakresie jakości powietrza mogą powodować:

 • nieodwracalne skutki dla zdrowia,
 • koszty związane z koniecznością utylizacji szarż w farmacji,
 • wybrakowaniem części produkcji w przemyśle, w którym proces wytwarzania odbywa się w warunkach podwyższonych (kontrolowanych) parametrach czystości pyłowej.

 

Podstawy prawne

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) z późniejszymi zmianami.[Dz.U.2015 poz.1979]

 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. [Dz.U.2019 poz.595]

 3. Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jako materiał pomocniczy przy projektowaniu i modernizacji infrastruktury podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Warszawa 2018*

* Wytyczne są publikowane na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/materialy-pomocnicze.

Aby potwierdzić gotowość pomieszczenia klasy S1 do eksploatacji, po każdej wymianie filtrów wysokoskutecznych należy przeprowadzić następujące badania (zgodnie z metodyką wg PN-EN ISO 14644):

 • wykonanie testu czystości pyłowej powietrza (walidacja pomieszczenia PN-EN ISO 14644-1),
 • badanie szczelności zamocowania i integralności filtrów wysokoskutecznych (ocena jednorodności materiału filtracyjnego),                                                                                                     
 • pomiar kaskady ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczeniami, pomiar spadku ciśnienia powietrza na filtrze wysokoskutecznym,
 • dla pomieszczeń klasy S1 po każdej wymianie filtrów wysokoskutecznych zaleca się dodatkowo wykonać pomiary czystości mikrobiologicznej powietrza. Negatywny wynik testu może, (lecz nie musi) świadczyć o nieprawidłowościach w działaniu instalacji wentylacji. 

Po zamontowaniu filtrów wysokoskutecznych w nawiewnikach w pomieszczeniach klasy S2, S3, S4 należy wykonać następujące testy, pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas montażu oraz poprawności zamocowania:

 • badanie szczelności zamocowania i integralności filtrów wysokoskutecznych (ocena jednorodności materiału filtracyjnego).

Klasy pomieszczeń

Klasa pomieszczenia Zastosowanie (przykłady wykonywanych operacji*)
Sale operacyjne S1a
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu, (złamania kończyn, protezy stawu biodrowego),

 • neurochirurgia (operacje kręgosłupa, operacje krwiaków wewnątrz czaszkowych),

 • transplantologia kliniczna (przeszczepy nerek, watroby, serca),

 • kardiochirurgia (wszczepienie rozruszników, pomostowanie naczyń wieńcowych, leczenie wad serca),

 • chirurgia ogólna ( operacje pęcherzyka, żółciowego, wyrostka robaczkowego, przepuklin).

S1b - Ograniczony obszar ściśle chroniony
 • położnictwo i ginekologia (sale cięć cesarskich),

 • urologia  (operacje kamicy, dróg moczowych),

 • chirurgia szczękowo - twarzowa  ( operacje złamania kości twarzy, korekta zgryzu),

 • otolaryngologia  (operacje zatok, przegrody nosowej),

 • okulistyka  ( operacje zaćmy, korekcja wad wzroku),

 • chirurgia plastyczna (wszczepienia implantów).

S1c - Niezidentyfikowany obszar ściśle chroniony
 • sale przeznaczone do pozostałych zabiegów operacyjnych (np. wprowadzanie małych implantów),

 • chirurgia plastyczna.

Pozostałe pomieszczenia S2 - Pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w tym izolatki ochronne
 • izolatki ochronne,

 • obszar chroniony w salach dla chorych będących pod specjalną opieką medyczną (np. pomieszczenia opieki pooperacyjnej, oddziały transplantacji, OIOM, oddziały onkologii)**

 • strefy czyste bloku operacyjnego, chronione nadciśnieniem (np. pomieszczenie przygotowania lekarza, pomieszczenie przygotowania pacjenta, korytarz czysty, sterylizatornia)***

S3 - Separatki (izolacja pacjenta)
 • sale specjalne, w których separowani są pacjenci zakażeni lub podejrzani o zakażenie chorobą zakaźną (np. gruźlica, ospa wietrzna)

S4 - Pozostałe pomieszczenia
 • Wszystkie pozostałe pomieszczenia o wymaganiach higienicznych niezakwalifikowane do klas S1, S2 lub S3, np. sale chorych, gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe,

 • przebieralnie chirurgów, centrum dializ, pomieszczenie rentgena, rezonansu magnetycznego i tomografu, brudowniki, pomieszczenia pro morte, prosektoria,

 • pomieszczenia obszaru brudnego bloku operacyjnego

Tabela: Klasy pomieszczeń na podstawie Wytycznych projektowania…. Warszawa 2018

* Sugerowane typy zabiegów dla pomieszczeń klasy S1 przyjęto z uwzględnieniem wskazówek zawartych w normie DIN 1946:2008

** Możliwe odstępstwo po konsultacji z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych.

*** W szczególnych przypadkach wynikających z programu użytkowego, pełnionych funkcji oraz w przypadku braku wymagań wynikających z przepisów prawa, przynależność pomieszczeń do grupy S2 powinna być ustalona pomiędzy Inwestorem, rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych, inspektorem nadzoru sanitarnego (higienistą), ewentualnie rzeczoznawcą budowlanym oraz poświadczona pisemnym dokumentem załączonym do dokumentacji projektowej.

 1. Normy

PN-EN 12599:2013-04 – Wentylacja budynków: Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

7.3.2.1

Podczas badań zainstalowanych filtrów należy zmierzyć następujące parametry:

 • strumień przepływu powietrza,
 • rozkład prędkości w filtrze,
 • spadek ciśnienia.
Sprawdzić, czy filtr jest właściwie zamontowany i szczelnie osadzony.W przypadku filtrów cząstek o wysokiej skuteczności klasy H i U, zgodnie z PN-EN 1822-1, należy udowodnić, że nie występują przecieki powietrza w materiale filtracyjnym, przez połączenie między filtrem i ramą i przez samą ramę. W zależności od warunków zainstalowania filtru, do badania tego typu filtrów można zastosować dwie metody:
 • metodę strugi olejowej;
 • metodę zliczania cząstek.

PN-EN ISO14644-1:2016-03– Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane – Część 1: Klasyfikacja czystości powietrza na podstawie stężenia cząstek.

PN-EN ISO 14644-2:2016-03 – Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane – Część 2: Monitorowanie w celu wykazania spełnienia wymagania dla pomieszczenia czystego z uwagi na czystość powietrza w odniesieniu do stężenia cząstek

PN-EN ISO 14644-3:2020-03 – Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane – Część 3: Metody badań.

PN-EN ISO 14644-4:2006 – Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane – Cześć 4: Projekt, konstrukcja i uruchomienie.

 

Opracowanie: Went-Klima J. Łukaszewicz, Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright ©  www.walidacjapomieszczen.pl - walidacja pomieszczeń czystych, walidacja filtrów HEPA,  wykonanie: strony internetowe Gdynia